HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam cung cấp cung cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

Ngày 13/9/2019 EFY Việt Nam ký hợp đồng với Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị cung cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị .

Ngày 13/9/2019 EFY Việt Nam ký hợp đồng với Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị cung cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị .

Anh Nguyễn Đình Tài, kỹ sư công nghệ EFY Việt Nam chụp với cán bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

Ngày 13/9/2019 EFY Việt Nam ký hợp đồng với Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị cung cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị .

Với mục tiêu Thực hiện song song, đồng thời phương thức hoạt động của lưu trữ truyền thống với Lưu trữ hiện đại – Lưu trữ điện tử.

Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống các phần mềm quản lý, điều hành, tác nghiệp và cung cấp thông tin phục vụ nhân dân.

EFY Việt Nam triển khai cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

Cải cách hoạt động hành chính, tạo điều kiện phục vụ tổ chức, nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo chất lượng.

Cung cấp thông tin được đầy đủ, kịp thời phục vụ cho việc quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Kỹ sư EFY hướng dẫn cán bộ sử dụng phần mềm

Phần mềm giúp ổn định và thông suốt trong hoạt động điều hành và xử lý công việc hành chính sẽ làm giảm thời gian giải quyết công việc, nhanh chóng, kịp thời đưa ra những quyết sách, những văn bản trả lời giúp phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của địa phương

Đồng thời là nguồn thông tin để cung cấp, công khai tới công dân và doanh nghiệp góp phần làm giảm phiền hà, tốn kém của tổ chức và công dân. Từ đó tăng cường, củng cố lòng tin của tổ chức và công dân với các cơ quan hành chính

Góp phần vào công cuộc cải cách hành chính mà Đảng và Nhà nước ta đang khẩn trương thực hiện.

Trong quá trình lựa chọn kỹ lưỡng Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị đã lựa chọn EFY làm đơn vị cung cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử.

 

NgọcNT

Khách hàng tiêu biểu