Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1. Cơ sở thực hiện quy trình chỉnh lý

Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam thực hiện Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo quy định tại Quyết định 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy” theo TCVN ISO 9001:2000 và Công văn Số 283/VTLTNN ngày 19/05/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

2. Các phương án phân loại

-- Phương án Cơ cấu tổ chức - Thời gian: thường áp dụng cho những Phông có cơ cấu tổ chức rõ ràng, ổn định; chức năng, nhiệm vụ của từng cơ cấu cụ thể, không chồng chéo.

-- Phương án Thời gian - Cơ cấu tổ chức: thường áp dụng cho những Phông có cơ cấu tổ chức không ổn định.

-- Phương án Mặt hoạt động - Thời gian và Thời gian - Mặt hoạt động: thường áp dụng để phân loại tài liệu của các phông mà đơn vị hình thành phông không có cơ cấu tổ chức hoặc cơ cấu tổ chức luôn thay đổi; chức năng nhiệm vụ của từng cơ cấu không rõ ràng hoặc không có điều kiện để nghiên cứu lịch sử tổ chức của đơn vị hình thành phông.

-- Phương án Vấn đề - Thời gian và Thời gian - Vấn đề: áp dụng đối với phông lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ và các sưu tập tài liệu lưu trữ.

3. Quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ:

4. Phương thức thực hiện: (2 hình thức)

Công ty phối hợp thực hiện dịch vụ theo từng nội dung, phù hợp dự toán cho hoạt động lưu trữ (theo Điều 39 - Luật Lưu trữ) trên cơ sở thống nhất về kinh phí (do đơn vị đề xuất), đảm bảo chất lượng dịch vụ với các phương thức sau:

-- Phương thức cùng thực hiện: Đối với phương thức này, chủ đầu tư và Công ty cùng thống nhất triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động dịch vụ, Công ty sẽ đứng ra ký hợp đồng dịch vụ từng phần và cùng phối hợp với đơn vị tổ chức triển khai các nội dung dịch vụ.

-- Phương thức dịch vụ trọn gói: Đối với phương thức này, đơn vị là cơ quan chủ trì (chủ đầu tư), Công ty trực tiếp tiếp nhận dịch vụ thông qua đấu thầu, chỉ định thầu hoặc thông qua hợp đồng dịch vụ giữa đơn vị và Công ty.

5. Kinh phí thực hiện

Tính theo đơn giá quy định tại: Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ về định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu Sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư với Công ty.