Phần mềm đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính - Par Index

Hỗ trợ cán bộ quản lý các cấp trong việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá CCHC, thực hiện đánh giá, thẩm định và công bố kết quả đánh giá chỉ số CCHC của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông

Hỗ trợ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Phần mềm Quản lý Tiếp dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại đơn thư khác được gửi đến cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Số hóa và quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử sau số hóa

Dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ sau chỉnh lý cho các cơ quan, tổ chức thường xuyên phải tiếp nhận và lưu trữ văn bản, tài liệu với khối lượng lớn, hồ sơ lịch sử. Sau quá trình số hóa, toàn bộ hồ sơ sẽ...

Phần mềm Quản lý hộ tịch

Là hệ thống phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hộ tịch của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Phần mềm Quản lý Dữ liệu Thi đua - Khen thưởng

Là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị.

Giải pháp Cổng thông tin điện tử EFY-PORTAL

Giải pháp tổng thể về Cổng thông tin điện tử theo mô hình kiến trúc hiện đại, áp dụng cho các Cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp.

Phần mềm tạo lập và quản trị Website trên mạng Internet

Phần mềm tạo lập quản trị và hiển thị nội dung thông tin quảng bá giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trên mạng Internet.

Phần mềm quản lý cán bộ công chức

Là phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ công chức của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

Phần mềm hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp và quản lý xử lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước

Phần mềm quản lý và khai thác các hiện vật bảo tàng

Phần mềm phục vụ cho việc quản lý, theo dõi và tra cứu các hiện vật của bảo tàng được thực hiện một cách linh hoạt và khoa học.

Phần mềm quản lý thư viện số

Hệ thống thư viện tổng thể tích hợp hoàn chỉnh để hỗ trợ tối đa công tác quản lý, khai thác mọi dạng thông tin tư liệu một cách khoa học và linh hoạt, phục vụ cho các thư viện tỉnh, trường học. 

Phần mềm điều tra xã hội học

Phần mềm điều tra xã hội học (EFY-eDTXHH) là phần mềm dùng để thu thập những thông tin, đánh giá khoa học, lấy ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện...

Phần mềm chấm điểm Chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công

Phần mềm chấm điểm Chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công (EFY-ePAPI) là phầm mềm dùng để đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân ....

Khách hàng tiêu biểu