Đăng ký nơi KCB ban đầu tại Hà Nội năm 2018

Ngày 22/11/2017, BHXH TP Hà Nội ban hành công văn số 3261/DH-YT-BHXH V/v hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội.

Đã gần hết năm, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện những công tác cuối cùng để cấp thẻ BHYT mới cho năm 2018. Trong đó, các đơn vị hướng dẫn NLĐ chọn nơi đăng ký KCB theo công văn 3261/HD-YT-BHXH V/v hướng dẫn đăng ký khám bênh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đầu năm 2018 trên địa bàn Hà Nội của BHXH TP Hà Nội.

Công văn số 3261/HD-YT-BHXH căn cứ theo các Luật, quy định, công văn về việc tổ chức thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT; căn cứ thực tế số người tham gia BHYT và phù hợp với đặc điểm của tổ chức hệ thống y tế trên địa bàn, khả năng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.

Nội dung công văn như sau:

1. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, huyện:

Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.

( Danh sách theo phụ lục 1)

2. Đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến thành phố, trung ương:

2.1. Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến thành phố, Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên cùng địa bàn thuộc quận, huyện, thị xã khi nơi KCB còn khả năng tiếp nhận.

(Danh sách theo phụ lục 2)

2.2. Người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tại Mục 1, Điểm 2.1 Mục 2 nêu trên và được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở khác trong trường hợp: đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe; công tác trong quân đội khi nghỉ hưu;... (tham khảo Công văn số 3261/HD-YT-BHXH)

(Danh sách theo phụ lục 3)

3. Đăng ký KCB ban đầu tại các y tế cơ quan, đơn vị, trường học:

Các đơn vị này chỉ nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý.

(Danh sách theo phụ lục 4)

4. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị có liên quan căn cứ công văn hướng dẫn thực hiện.

Các đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT tại TP. Hà Nội đăng ký KCB theo công văn 3043/BHXH-GĐBHYT1 ngày 06/11/2017 của BHXH TP Hà Nội.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu