Phần mềm chấm điểm Chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công (EFY-ePAPI)

Phần mềm chấm điểm Chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công (EFY-ePAPI) là phầm mềm dùng để đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Tính năng nổi bật:

- Quản lý được lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện hàng năm.

- Hình thành Kho dữ liệu về điểm chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của các đơn vị hàng năm, tổng hợp dữ liệu toàn tỉnh và cung cấp số liệu để báo cáo Bộ Nội vụ.

- Tổng hợp, thống kê nhanh, đánh giá nhanh top các đơn vị có điểm cao nhất và top các đơn vị có điểm thấp nhất.

Phân hệ người dùng:

1. Dành cho cán bộ quản trị

- Quản trị đợt đánh giá: Cho phép quản trị các bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cho các đơn vị và phân quyền chấm điểm cho bộ chỉ số đã tạo.

- Quản trị tiêu chí: Cấu hình thang điểm và cách chấm điểm cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số đánh giá hiệu quản trị và hành chính công.

- Quản trị thông báo: Cho phép gửi thông báo tới các đơn vị, có thể chọn gửi thông báo tới tất cả các đơn vị trên địa bàn tỉnh hoặc gửi từng đơn vị được chọn.

- Quản trị hệ thống: Cho phép người quản trị có thể thêm, sửa, xóa một đơn vị, một người dùng trong một đơn vị

2. Dành cho người dùng tại đơn vị

- Thực hiện đánh giá: Cho phép các đơn vị thực hiện chấm điểm các đợt đánh giá được chuyển đến.

- Tra cứu, báo cáo: Cán bộ tại đơn vị có thể tra cứu đợt đánh giá và xem lại kết quả, thông tin chi tiết của đơn đánh giá hoặc xem tiến độ chấm điểm của đơn đánh giá

3. Dành cho cán bộ thẩm định

- Chấm điểm thẩm định: Cho phép cán bộ thẩm định thực hiện thẩm định và chấm điểm cho các đơn vị đã gửi kết quả đánh giá đến.

- Duyệt kết quả thẩm định: Duyệt kết quả thẩm định cuối cùng.

- Tra cứu, báo cáo: theo dõi được kết quả chấm điểm bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công của các đơn vị trên địa bàn tỉnh và kết xuất báo cáo tổng hợp.

4. Dành cho tất cả người dùng

- Quản trị thông bá- Hỗ trợ kỹ thuật:o: Cho phép người quản trị phần mềm gửi thông báo tới các đơn vị.

Cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ khi có vướng mắc trong việc sử dụng phần mềm.

 

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu