Phần mềm Đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính - Par Index

Là phần mềm hỗ trợ cán bộ quản lý các cấp trong việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính, thực hiện đánh giá, thẩm định và công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh (EFY-ePARINDEX)

 

Phần mềm EFY-ePARINDEX cho phép tạo lập bộ tiêu chí đánh giá áp dụng cho từng nhóm cơ quan; cho phép các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, giải trình, bổ sung, ấn định chức năng thẩm định kết quả tự đánh giá, tổng hợp báo cáo đối với người có quyền thẩm định; trích xuất các biểu đồ, kết quả, thống kê theo yêu cầu, quản trị hệ thống. Cùng với đó phần mềm cũng cho phép đính kèm văn bản tài liệu kiểm chứng và diễn giải, giải thích cho việc chấm điểm của tiêu chí, tiêu chí thành phần; cho phép đơn vị tự chấm thu lại văn bản, tài liệu đính kèm để chỉnh sửa các nội dung đề nghị thẩm định trước hạn gửi kết quả tự đánh giá nếu thấy có sai sót. Sau ngày hết hạn, phần mềm tự động khóa chức năng này đối với tài khoản của các cơ quan, đơn vị.

Chức năng chính:

 • Quản trị đợt đánh giá: cho phép quản trị đợt đánh giá; tạo bộ tiêu chí, tiêu chí thành phần cho đợt đánh giá đó; phần quyền cho các thành viên thẩm định được quyền xem và thẩm định cho những tiêu chí, tiêu chí thành phần nào?
 • Thực hiện đánh giá: các đơn vị được cấp tài khoản đăng nhập vào phần mềm tự đánh giá, chấm điểm và dẫn chứng, giải trình cho nội dung mình đánh giá. 
 • Thẩm định, chấm điểm: thành viên hội đồng thẩm định nhận kết quả tự chấm điểm của các đơn vị tương ứng với các tiêu chí, tiêu chí thành phần mình được ban quyền, thực hiện tiếp việc đánh giá chấm điểm lại kết quả.
 • Duyệt kết quả thẩm định: chủ tịch hội đồng thẩm định nhận kết quả tự chấm của các đơn vị và kết quả thẩm định của các thành viên thẩm định, thực hiện tiếp việc phê duyệt kết quả.
 • Công bố kết quả: Thực hiện việc công bố kết quả thẩm định đánh giá, xếp hạng cho các đơn vị
 • Điều tra xã hội học: Quản trị câu hỏi mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với tiêu chí xã hội học, gồm các phướng án trả lời và cách tính điểm; quản trị mẫu phiếu điều tra, cập nhật thông tin về các phiếu điều tra, tự tổng hợp để tính ra điểm của tiêu chí xã hội học.
 • Tra cứu: cho phép tra cứu chi tiết một đợt đánh giá hoặc xem kết quả, xem tiến độ của một đợt đánh giá bất kỳ
 • Báo cáo: khai thác, thống kê các báo cáo so sánh giữa các đợt đánh giá hoặc thống kê chi tiết (dạng biểu đồ)
 • Thông báo: quản trị các thông báo cần xử lý, cần lưu ý của phần mềm tương ứng với vai trò đăng nhập
 • Quản trị người dùng: cho phép quản trị cơ cấu tổ chức, danh sách và tài khoản người dùng truy cập hệ thống
 • Quản trị danh mục: cho phép quản trị các danh mục liên quan của phần mềm
 • Quản trị tham số hệ thống: cho phép thiết lập các tham số hệ thống phục vụ khởi tạo các chức năng tự động hoặc tiện ích (ví dụ : tham số ngày nghỉ lễ, tham số thời gian sao lưu dữ liệu, …)
 • Phân quyền người dùng: cho phép phân quyền các user đăng nhập phần mềm tương ứng với vai trò, chức năng trên phần mềm

Tham khảo bài viết địa điểm đã triển khai (tỉnh Thái Nguyên):

http://sonv.thainguyen.gov.vn/-/ung-dung-phan-mem-cham-iem-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cho-cac-so-nganh-ubnd-cac-huyen-tren-ia-ban-tinh

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu