Phần mềm điều tra xã hội học (EFY-eDTXHH)

Phần mềm điều tra xã hội học (EFY-eDTXHH) là phần mềm dùng để thu thập những thông tin, đánh giá khoa học, lấy ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ xác định chỉ số CCHC của tỉnh.

Tính năng nổi bật:

- Hình thành kho dữ liệu đánh giá, điều tra xã hội học phục vụ việc xác định chỉ số CCHC.

- Góp phần cải cách hành chính của toàn tỉnh và hướng tới mô hình chính quyền điện tử.

- Từng bước hình thành được môi trường làm việc hiện đại thông suốt qua mạng máy tính.

Phân hệ chức năng:

- Điều tra XHH: Giúp cán bộ quản trị có thể cập nhật bộ câu hỏi cho phiếu điều tra XHH, nhập các phiếu điều tra XHH khảo sát được và cập nhật điểm XHH vào các tiêu chí chấm điểm XHH tương ứng

- Chỉ số Sipas: Cho phép quản trị câu hỏi, quản trị phiếu khảo sát và lập báo cáo chỉ số Sipas tự động

- Quản trị hệ thống: Cho phép người quản trị có thể thêm, sửa, xóa một đơn vị, một người dùng trong một đơn vị

- Quản trị thông báo: Cho phép người quản trị phần mềm gửi thông báo tới các đơn vị.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ khi có vướng mắc trong việc sử dụng phần mềm.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu