Phần mềm một cửa điện tử và một cửa điện tử liên thông

Hỗ trợ việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu