Phần mềm quản lý các giá trị văn hóa vật thể - phi vật thể

Là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý, theo dõi, phân loại các giá trị văn hóa tại các địa bàn của một tỉnh/thành phố phục vụ cho việc quản lý, gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa của tỉnh/thành phố.

Phần mềm cung cấp các thông tin chi tiết và đặc điểm, nguồn gốc của các giá trị văn hóa, giúp cho việc tìm hiểu và khai thác thông tin được thuận lợi và nắm bắt được thông tin một cách nhanh nhất gắn liền với các hình ảnh minh họa về đặc điểm, tính chất đặc thù của các đối tượng quản lý.

Các chức năng của phần mềm:

  • Quản lý các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể:

- Cập nhật thông tin về giá trị vật thể

- Phân loại giá trị vật thể, phi vật thể

- Chuyển các giá trị vật thể đến kho thông tin tham khảo

- Lưu trữ các giá trị phi vật thể gắn liền với giá trị vật thể

- Quản lý các giá trị phi vật thể không gắn liền với các giá trị vật thể

  • Tra cứu thông tin về các giá trị vật thể, phi vật thể :

- Tra cứu các giá trị vật thể

- Tra cứu các giá trị phi vật thể gán liền với các giá trị vật thể

- Tra cứu các giá trị phi vật thể không gắn liền với các giá trị vật thể

- Chia sẻ và tra cứu thông tin về các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương trên mạng

-  Tra cứu các giá trị vật thể được xếp hạng  

  • Quản trị hệ thống và phân quyền

- Quản trị người sử dụng, khai thác phần mềm

- Quản lý các Modul, chức năng của phần mềm

- Phân quyền cập nhật các gíá trị vật thể, phi vật thể

- Phân quyền truy cập các hình ảnh tư liệu về các giá trị vật thể và phi vật thể

- Phân quyền theo dõi thông tin đối với các đối tượng : Cán bộ quản lý chuyên trách tại các đơn vị (quận/huyện), lãnh đạo ban quản lý di tích, các đối tượng tham khảo khác

  • Kết xuất báo cáo

- Báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý các giá vật thể và phi vật thể của địa phương

- Báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý các giá trị vật thể theo các đơn vị

- Báo cáo về tình hình luân chuyển các giá trị vật thể và phi vật thể

  • Báo cáo danh mục các giá trị vật thể và phi vật thể được xếp hạng

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu