Phần mềm quản lý cán bộ công chức

Là phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ công chức của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Phần mềm quản lý cán bộ công chức do Công ty CP Công nghệ Tin học EFY Việt Nam phát triển và triển khai có các khối chức năng cơ bản gồm:

- Quản lý lý lịch cán bộ công chức:

        + Xem danh sách cán bộ công chức theo phòng ban

        + Cập nhật, chỉnh sửa hồ sơ cán bộ công chức

- Quản lý các mối quan hệ nhân thân:

        + Thông tin Vợ/Chồng, con cái

        + Thông tin Ông/bà - cha/mẹ - anh/chị/em bên nội/ngoại của vợ/chồng

- Quản lý các quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: Hệ thống hỗ trợ các chức năng quản lý các quá trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ của cán bộ công chức trong toàn bộ quá trình công tác.

- Quản lý bồi dưỡng chính trị: Hệ thống thực hiện quản lý công tác bồi dưỡng chính trị của từng cán bộ công chức trong các giai đoạn tham gia các hoạt động chính trị.

- Quản lý quá trình tham gia các tổ chức, đoàn thể: Thực hiện quản lý và theo dõi tình hình tham gia hoạt động tại các tổ chức, đoàn thể trong toàn bộ thời gian tham gia công tác.

- Quản lý quá trình tham gia nghiên cứu khoa học: Thực hiện quản lý và theo dõi công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng của từng cán bộ công chức.

- Quản lý quá trình tham gia ứng cử, bầu cử: Thực hiện quản lý và theo dõi thông tin tham gia ứng cử, bầu cử của cán bộ công chức trong toàn bộ quá trình công tác.

- Quản lý quá trình tham gia lực lượng vũ trang: Quản lý và theo dõi thông tin tham gia các lực lượng vũ trang (Quân đội, công an..)

- Quản lý thông tin khen thưởng, kỷ luật, danh hiệu: Phần mềm hỗ trợ việc đánh giá và theo dõi thông tin khen thưởng, kỷ luật của cán bộ công chức.

- Quản lý các quá trình công tác: Cho phép ghi chú tất cả quá trình công tác của cán bộ công chức với đầy đủ các vị trí công tác đã thực hiện.

- Quản lý thông tin nghỉ hưu, thôi việc: Cho phép theo dõi các thông tin liên quan trong việc nghỉ hưu, thôi việc của cán bộ công chức.

- Chức năng kết xuất báo cáo: Bao gồm các báo cáo theo mẫu định sẵn phục vụ công tác báo cáo định kỳ

- Chức năng quản trị hệ thống danh mục.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu