Phần mềm Quản lý Dữ liệu Thi đua - Khen thưởng

Là hệ thống hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua khen thưởng theo phạm vi khen thưởng của đơn vị.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu