Phần mềm Quản lý Tiếp dân, Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại đơn thư khác được gửi đến cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu