Phần mềm quản lý và khai thác các hiện vật bảo tàng

Phần mềm phục vụ cho việc quản lý, theo dõi và tra cứu các hiện vật của bảo tàng được thực hiện một cách linh hoạt và khoa học.

Hỗ trợ cho ban giám đốc bảo tàng và các cán bộ chuyên môn có một công cụ phục vụ cho việc quản lý, giám sát và theo dõi thông tin về các hiện vật của bảo tàng được đầy đủ.

Phần mềm được xây dựng với các chức năng phục vụ quản lý các quy trình nghiệp vụ gồm :

  • Quản lý thông tin thẩm định hiện vật của bảo tàng: thực hiện quản lý và nội dung thông tin về quá trình thẩm định xác định nguồn gốc giá trị hiện vật.
  • Quản lý thông tin lý lịch hiện vật của bảo tàng: quản lý các thông tin chi tiết về một hiện vật, là các thông tin cơ bản để cung cấp cho các đối tượng khai thác về sau.
  • Quản lý thông tin đánh số và đăng ký hiện vật: hỗ trợ cho việc thiết lập cá tiêu thức trong công tác quản lý các hiện vật của bảo tàng theo quy tắc như các thông tin đánh số cho các hiện vật theo loại hiện vật, chất liệu, năm lưu trữ.
  • Quản lý thông tin phân loại và nhập kho lưu trữ hiện vật: thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ các hiện vật vào kho theo nguyên tắc phân loại, lưu trữ của các kho hiện vật theo kho, quản lý việc thiết lập các phiếu nhập, xuất hiện vật của bảo tàng.
  • Đăng tải thông tin hiện vật phục vụ khai thác: đăng tải và cung cấp các thông tin phục vụ khai thác và tra cứu các hiện vật của bảo tàng tỉnh phục vụ cho người dân và khách thăm quan bảo tàng.
  • Tra cứu thông tin và kết xuất báo cáo về công tác quản lý và khai thác các hiện vật của bảo tàng.

EFY Việt Nam

Khách hàng tiêu biểu